ریاضی پایه یازدهم

سرفصل های ریاضی و آمار ۲

 

فصل 1:  آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
فصل2:   تابع
فصل 3:   آمار

سرفصل های حسابان ۱( پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک )
 
فصل 1:  جبر و معادله
فصل2:  تابع
فصل 3:  توابع نمایی و لگاریتمی
فصل4:   مثلثات
فصل5:   حد و پیوستگی
سرفصل های هندسه 2
فصل 1:  دایره
فصل2:   تبدیل های هندسی و کاربردها
فصل 3:   روابط طولی در مثلث

سرفصل های ریاضی 2

فصل 1:  هندسه تحلیلی و جبر
فصل2:  هندسه
فصل3:  تابع
فصل4:  مثلثات
فصل5:  تابع نمایی و لگاریتمی
فصل6:   حد و پیوستگی
فصل7:   آمار و احتمال

دانش آموز عزیز ، در صورتی که برای تهیه دروس نیاز به راهنمایی و یا کمک دارید

لطفا نام و شماره تماس خود را ارسال فرمایید

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره نام کامل و شماره خود را ثبت و ارسال کنید

رضایت دانش آموزان

[/section]