ریاضی پایه دهم

سرفصل های ریاضی و آمار ۱
 
فصل 1:  معادله درجه دوم
فصل2:   تابع
فصل 3:  کار با داده های آماری
فصل 4:  نمایش داده ها

سر فصل های  مشترک ریاضی 1 (رشته تجربی و ریاضی فیزیک)

فصل 1:   مجموعه ، الگو و دنباله
فصل2:     مثلثات
فصل3:     توان های گویا و عبارت های جبری
فصل4:     معادله و نامعادله
فصل5:     تابع
فصل6:     شمارش، بدون شمردن
فصل7:     آمار و احتمال

سر فصل های ریاضی 1

فصل 1:   مجموعه ، الگو و دنباله
فصل2:     مثلثات
فصل3:     توان های گویا و عبارت های جبری
فصل4:     معادله و نامعادله
فصل5:     تابع
فصل6:     شمارش، بدون شمردن
فصل7:     آمار و احتمال

دانش آموز عزیز ، در صورتی که برای تهیه دروس نیاز به راهنمایی و یا کمک دارید

لطفا نام و شماره تماس خود را ارسال فرمایید

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره نام کامل و شماره خود را ثبت و ارسال کنید

رضایت دانش آموزان

[/section]